DOBRODOŠLI!

Fitness zona kluba SkyWellness je opremljena spravama italijanskog proizvođača Technogym, najboljeg svetskog proizvođača fitness i cardio opreme. Jedina u regionu, ova fitness zona pruža vežbačima istovremeno dovoljno prostora za komforan trening, selekciju sprava koje vežbanje čine efikasnijim i pogled na reke koji oduzima dah! Vežbačima su na raspolaganju stručni saveti trenera, dodatne usluge personalnih treninga, programi vežbanja, grupno vođeni treninzi i mnoge druge specifičnosti koje SkyWellness čine jedinstvenim klubom u prestonici.

Firma: SKYWELLNESS D.O.O
Adresa: Tadeuša Košćuškog 63, Beograd
šifra delatnosti: 9313
Matični broj: 20705345
PIB: 106915103
web: skywellness.rs/
telefon: 011.29.20.820
email: info@skywellness.rs

OPŠTI USLOVI „SKYWELLNESS“ KLUBA

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga kluba SkyWellness (u daljem tekstu Klub) za fizička i pravna lica (u daljem tekstu Član kluba). Član kluba se smatra i Gost Kluba koji koristi usluge koje Klub pruža, bilo da je to jednokratno ili na duži period.

Opšti uslovi su obavezujući za Klub i Člana kluba i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose. Ugovorni odnosi koji se tiču konkretnog članstva u klubu su detaljno uneti u popunjen Upitnik o članstvu. Klub je dužan da Opšte uslove, cenovnik, kao i sve izmene i dopune istih učini javno dostupnim na svojoj oglasnoj tabli. Član kluba se u tom slučaju smatra obaveštenim i saglasnim sa izmenama i dopunama. Klub nije u obavezi da Člana kluba o tome dodatno obaveštava. Izmene i dopune su obavezujuće za Člana kluba od dana njihovog objavljivanja na Oglasnoj tabli. Svaka osoba koje započene sa korišćenjem bilo koje od usluga Kluba smatra se da je saglasna sa svim navedenim u Opštim uslovima o članstvu, bez obaveze da to potvrdi svojim potpisom.

I USLOVI ČLANSTVA

1. Član Kluba može biti svako fizičko lice starije od osamnaest godina koje je potpisalo upitnik i opšte uslove o članstvu sa Klubom i koje je uplatilo članarinu za odgovarajuću člansku kartu. Članstvo u Klubu mogu ostvariti i lica koja imaju više od 16 godina, ukoliko je u njihovo ime upitnik i opšte uslove o članstvu potpisao i članarinu uplatio jedan od roditelja. Za obaveze maloletnih lica u celini je odgovoran roditelj koji je u potpisao gore pomenuta dokumenta.
2. Fizička lica mogu članstvo u Klubu ostvariti i preko pravnog lica u kome su zaposleni ili koje je za potrebe njihovog članstva i u njihove ime izvršilo uplatu usluge, ili preko preduzetnika koji ima registrovanu radnju i/ili agenciju na svoje ime. Član Kluba potpisuje upitnik i opšte uslove i tako potvrđuje da je pored odgovonosti pravnog lica koje je izvršilo uplatu članarine ili preduzetnika, odgovoran i on za sve obaveze koje proisteknu iz ovog odnosa.
3. Cena članske karte ostaje nepromenjena tokom važenja članarine ukoliko se radi o avansnom plaćanju. U slučaju plaćanja na rate, cene ostaju podložne promeni i vezuju se za skok rasta cena na malo.
4. Bez obzira da li je izdata fizičkom licu, maloletnom licu, pravnom licu ili preduzetniku, članska karta glasi na ime i izdaje se pojedincu kao Članu Kluba za period važenja članarine. Članskom kartom ne mogu se koristiti druga lica osim lica na čije ime glasi članska karta. U svako doba ovlašćena lica Kluba mogu proveriti identitete imaoca članske karte na osnovu njegovih ličnih isprava. Svaka zloupotreba članske karte je razlog za raskid članstva krivicom Člana Kluba.
5. Upitnik i uplaćena članarina definišu prava korišćenja sadržaja Kluba, kao i termine posete Klubu. Trajanje članarine definiše se datumom početka i datumom isteka članarine naznačenim u upitniku i ne može se pauzirati , osim u slučaju uplate standby statusa ili ukoliko to vrsta članarine ne podrazumeva.
6. Članska karta Kluba ne obuhvata masaže i tretmane lica i tela, i personalne treninge i ostale fitnes usluge, kao i konzumiranje napitaka i kupovinu proizvoda.
7. Sve pomenuto iz tačke 6., člana 1, spada u dodatne usluge Kluba, koje se posebno naplaćuju na centralnoj recepciji Kluba, prema važećem cenovniku Kluba.
8. Svaki imalac članske karte odgovara za poštovanje Pravila korišćenja Kluba, nepravilno rukovanje svom opremom u Klubu i uništavanje bilo koje opreme, sprava i imovine Kluba. Za maloletne imaoce članske karte u celini su odgovorni, za štetu i poštovanje Pravila korišćenja Kluba, roditelji koji su potpisali upitnik i opšte uslove o članstvu. Za Članove Kluba za koje su upitnik potpisala ovlašćena lica pravnog lica ili preduzetnik, takvo pravno lice ili preduzetnik odgovaraju neograničeno solidarno u svojstvu jemca platioca. Za članove kluba koji ostvaruju porodično članstvo u Klubu odgovaraju neograničeno solidarno u svojstu jemca platioca svi preostali članovi porodice, pojedinačno. Za gosta odgovara neograničeno solidarno u svojstvu jemca Član Kluba koji je gosta uveo u Klub.
9. U slučaju kršnja ugovornih odnosa i Pravila korišćenja Kluba, Klub ima pravo da donese obrazloženu odluku o prekidu članstva. Odluka se sačinjava u pisanoj formi i dostavlja Članu Kluba koji je potpisnik uptinika i Opštih uslova. Dejstva odluke stupaju na snagu po obaveštavanju Člana o prekidu članstva usmeno ili pismeno na oglasnoj tabli kluba. U takvom slučaju uplaćena članarina se ne vraća Članu Kluba.
10. Svaki Član Kluba može otkazati članstvo u klubu kada to želi. U takvom slučaju članarina koja je plaćena se ne vraća Članu Kluba i ne može se preneti na drugo lice.
11. Klub će u toku godine zbog redovnog održavanja ili remonta stavljati van upotrebe pojedine sadržaje ne duže od 3-5 dana, što neće biti predmet produžavanja članarine. Klub zadržava pravo da jedanput godišnje, na period ne duži od mesec dana zatvori Klub za korišćenje, a iz razloga godišnjeg tehničkog održavanja. Uprava kluba je dužna da na adekvatan način o tome unapred obavesti članove kluba i svakom članu kluba isti period nadoknadi produžetkom članske karte.
12. Prihvatanjem Opštih uslova Član Kluba daje pristanak da Klub prikuplja, čuva i obrađuje njegove lične podatke (naplate usluga kluba u maketinške i istraživačke svrhe radi unapređenja usluga kluba) i nakon prestanka predmetnih odnosa između Kluba i Člana. Član Kluba može dati Opoziv svog pristanka u pismenoj formi.
13. Član Kluba je dužan da prijavi promenu ličnih podataka (prezime, broj telefona, adrese i slično) radi pravilnog i pravovremenog obaveštavanja Člana Kluba o važnim informacijama.
14. Klub ne snosi odgovornost ukoliko dejstvo više sile ili ponašanje drugih korisnika utiče na kvalitet pružene usluge. Članovi Kluba u toku trajanja članarine imaju pravo da pismenim putem podnesu prigovor. Klub je u obavezi da u roku od 8 dana od datuma dostavljanja prigovora u pisanoj formi od strane člana odgovori na istu.

II PRAVILA KORIŠĆENJA KLUBA

1. Redovno radno vreme Kluba jasno je istaknuto na ulazu ili oglasnoj tabli Kluba.
2. Članovi Kluba moraju prostorije Kluba napustiti do njegovog zatvaranja označenog radnim vremenom Kluba. Članovi, čije članarine podrazumevaju ograničene termine koriščenja Kluba, moraju Klub napustiti prema ograničenjima izabrane članarine.
3. Član Kluba obavezan je da prilikom ulaska u Klub izvrši registrovanje na ulaznim vratima, pokaže člansku kartu domaćinu Kluba i uredno registruje svoju posetu na centralnoj recepciji. Registracija je obavezna i za svakog gosta Kluba i moguća je isključivo uz registraciju člana kluba. Domaćin Kluba proverava člansku kartu i njenu važnost, a kada proceni da je to potrebno i identitet Člana Kluba na osnovu ličnih isprava. Član Kluba dužan je da poštuje svaki zahtev za proveru identiteta Člana Kluba. U slučaju da član izgubi člansku karticu, dužan je da prema važećem cenovniku nadoknadi izradu iste.
4. Član Kluba koji zaduži peškir, bade mantil i ključ od ormara i/ili sefa u obavezi je da pre napuštanja kluba sve zadužene stvari razduži na mestu predviđenom za to. U slučaju gubitka zaduženih stvari Član Kluba je pre odlaska iz prostorija Kluba dužan da prema važećem cenovniku nadoknadi gubitak.
5. Klub ne snosi bilo kakvu odgovornost za nestanak stvari, novca i dragocenosti Člana Kluba, uključujući i odgovornost za naknadu štete Članu kluba. Članovi Kluba prihvataju obavezu da u Klub ne donose posebno vredne stvari.
6. Sve stvari koje se nađu u Klubu biće čuvane u Klubu u periodu od 30 (trideset) od dana nalaženja i upisivanja u „Registar zaboravljenih i ostavljenih stvari“. Stvari koje su kvarljive čuvaće se samo u periodu njihovog roka trajanja.
7. Nakon okončanja pojedinačnog korišćenja Kluba Član Kluba je obavezan da u celini uzme iz ormara sve svoje stvari, a da ključeve preda na recepciju Kluba. Zabranjeno je čuvanje stvari u prostorijama Kluba nakon izlaska Člana iz Kluba.
8. Otkazivanje tražene usluge ili njeno prenošenje na treće lice, koje mora biti Član Kluba, dozvoljeno je najkasnije pre isteka roka od 12 časova pre časa zakazane usluge, na telefon Kluba. U suprotnom Član Kluba mora u celini snositi trošak tražene usluge, za koji će Član Kluba biti zadužen. Sve informacije o otkazivanju zakazanih usluga registruje se na recepciji kluba.
9. Sve usluge i proizvodi u Klubu plaćaju se isključivo na centralnoj recepciji i to gotovinom ili platnim karticama koje Klub prihvata, a čiji je spisak objavljen na recepciji. Uplatu usluga i proizvoda Član može izvršiti i preko računa pravnog lica, kao i sa svog ličnog tekućeg računa. Ukoliko se utvrdi da je bilo koja usluga plaćena neposredno zaposlenom Kluba, Članu Kluba će njegovom krivicom prestati članstvo u Klubu.
10. Ulazak u sportske sale Kluba dozvoljen je isključivo u čistoj sportskoj odeći i obući. Pre upotreba bilo koje od sprava u sali za vežbanje neophodno je na spravu položiti peškir koji koristi odnosni Član Kluba.
11. Član Kluba ima pravo da dobije uvodne instrukcije i objašnjenja procedura vežbanja za svaku od sprava i mogućnosti Kluba, bez posebne naplate takve usluge.
12. Klub ne snosi odgovornost za bilo kakvu povredu ili oštećenje zdravlja (uključujući pojedinačno akutno pogoršanje zdravlja Članova Kluba) bilo kog Člana i/ili korisnika Kluba ( uključujući goste koje Član Kluba dovede radi korišćenja Kluba u skladu sa Pravilima). Svaki Član Kluba obavezan je da uredno proveri svoje zdravlje i dejstvo eventualnih lekova koje koriste na mogućnost korišćenja usluga Kluba pre početka sa korišćenjem usluga Kluba, a ukoliko to ne učine ili ukoliko ne prihvate savete svog lekara postupaju isključivo na lični rizik. Članovi Kluba neće koristiti sprave i kapacitete Kluba ukoliko nisu sigurni da je takvo korišćenje za njih neškodljivo, a ukoliko ih koriste čine to isključivo na lični rizik. Član Kluba potpisom upitnika i opštih uslova o članstvu garantuje Klubu da je njegovo stanje zdravlja takvo da mu omogućava korišćenje Kluba.
13. Nakon korišćenja Kluba Članovi su dužni da uredno uklone inventar Kluba koji su koristili na za to predviđeno mesto.
14. Grupne vežbe sprovode se saglasno rasporedu istaknutom u Klubu. Klub zadržava pravo promene rasporeda i promene instruktora, zaduženih za grupne vežbe, bez obrazloženja razloga promena. Za pojedine grupne vežbe potrebno je prijavljivanje unapred na centralnoj recepciji Kluba, u skladu sa pravilima istaknutim na recepciji ili na oglasnoj tabli.
Klub zadržava pravo, promene angažovanog personalnog trenera ili terapeuta, bez obrazloženja razloga promene i bez obzira na broj preostalih uplaćenih usluga.
15. U Klub se ne može donositi bilo kakvo naoružanje. Nijedan Član Kluba, čak i ukoliko poseduje dozvolu za nošenje oružja, ne može donositi oružje u Klub. U klubu se ne čuva bilo kakvo oružje.
16. Član Kluba koristi Klub pridržavajući se pravila javnog reda, bez uznemiravanja drugih Članova Kluba, uz održavanje čistoće. U pogledu rada na spravama i korišćenja kapaciteta Kluba važi pravilo prednosti prvodošlog Člana, koji je počeo sa korišćenjem sprave ili odnosnog kapaciteta, do granice popunjenosti predviđene za odnosnu spravu ili kapacitet.
17. U svim prostorijama Kluba zabranjeno je pušenje.
18. Članovima Kluba zabranjen je ulazak u službene i tehničke prostorije Kluba.
19. Zabranjeno je korišćenje Kluba u stanju napitosti, omamljenosti od narkotika i bilo kojem drugom nedopuštenom stanju koje negativno utiče na stanje svesti Člana Kluba ili gosta.
20. Zabranjena je upotreba Kluba licima koja imaju oštećenja kože ili kožna oboljenja. Zaposleni u Klubu mogu zabraniti upotrebu Kluba licima koja imaju oštećenja kože i vidljive znakove kožnih bolesti.
21. Zabranjeno je fotografisanje i snimanje kamerom u Klubu.
22. Zabranjeno je unošenje bilo kakve hrane i pića u Klub.
23. Klub ima pravo da iz Kluba trenutno udalji svakog Člana Kluba koji krši Pravila korišćenja Kluba.

Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness
Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness